ป้ายเวทีวันอนุรักษ์มรดกไทย1เม65
แบนเนอร์13ตค64
แสดงความยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น(1)
438584
อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ
รูป มทร.6 (1)
ประกาศกรมศาสนาใหม่_RMUTTO64
รูป มทร.5 (1)
previous arrow
next arrow

สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร มีหน้าที่และกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ และมีการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในสำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ดังนี้
(๑) สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
(๑.๑) งานศิลปวัฒนธรรม
(๑.๒) งานประชาสัมพันธ์
(๑.๓) งานสื่อสารองค์กร
(๑.๔) งานปฏิคมและพิธีการ

หน้าที่สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

               มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ  บริหารจัดการสินทรัพย์และรายได้ ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร จัดทำแผนและดำเนินการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธ์กิจด้านทำนุ (ทะนุ) บำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บูรณาการด้านงานวิจัย ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและซอฟต์แวร์ ERP Solution Service Innovative Agricultural Services Innovative Health Care Services นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก บริหารจัดการหอพัก บริหารงานฟาร์ม ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

 1. งานศิลปวัฒนธรรม
  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ จัดทำแผนและดำเนินการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กำกับ ควบคุม ส่งเสริมสนับสนุน ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงาน
  การดำเนินงานตามพันธกิจด้านทำนุ(ทะนุ)บำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษา บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการและพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานประชาสัมพันธ์
  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย บริการวิชาการ งานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ชุมชน โดยผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อมวลชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกิดการรับรู้ เกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดีมีความพึงพอใจ และมีความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยวางแผนการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล นโยบายกระทรวง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ  โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ประชาชน หรือผู้ใช้บัณฑิตโดยตรงของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป รวมทั้งศึกษา วิจัย สำรวจทัศนคติความพึงพอใจผู้ใช้บริการ จัดเก็บข้อมูลและจัดทำเป็นคลังข้อมูลด้านการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และผลงานของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบ โดยจัดทำเป็นคลังข้อมูลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาสัยฯ ที่สำคัญ อาทิ จัดทำคลังข้อมูลข่าว จัดทำคลังภาพ จัดทำคลังข่าวแจก จัดทำคลังเอกสารเผยแพร่ จัดทำทำเนียบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และทำเนียบสื่อมวลชน ฯลฯ โดยจัดเก็บเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัด ผู้ใช้บริการมหาวิทายลัยฯ และนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง สะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำเป็นแฟ้มภาพ แฟ้มข้อมูลสำคัญเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. งานสื่อสารองค์กร
  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบจัดทำดีวีดี บทสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิตเกียรตินิยม แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต จัดทำป้ายผ้า ป้ายไวนิล ป้ายคัดเอาห์ และป้ายโฟม ประสานงานขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุชุมชน ประสานงานขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์บนป้ายไฟวิ่งกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในจดหมายข่าวต่างๆ ให้บริการเสียงตามสาย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ผลิตและเผยแพร่แผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ตามกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น เช่น ปณิธาน ปรัขญา วิสัยทัศน์ เบอร์โทรศัพท์เหตุด่วนเหตุร้าย/ฉุกเฉิน ป้ายนิทรรศการงานเกษียณ ป้ายโลหะ- อักษรโลหะบอกสถานที่อาคารภายในมหาวิทยาลัย และป้ายจราจรของหน่วยงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ส่งเสริมและผลิตงานปั้น-งานหล่อ งานออกแบบตกแต่ง นิทรรศการประกอบบอร์ดภาพ-ข่าว กิจกรรมผู้บริหารฯ ของมหาวิทยาลัยประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทุกแขนงในการเข้าพบผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่กระจายข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานสังสรรค์จัดสัมมนา จัดแถลงข่าว จัดกิจกรรมให้มีการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างสื่อมวลชนกับองค์กรสนับสนุนบริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. งานปฏิคมและพิธีการ
  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบการจัดพิธีการสำคัญชองมหาวิทยาลัย รวมถึงการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำหน้าที่ด้านปฏิคม และประสานงานการเข้าร่วมงาน รัฐพิธีและพิธีการกับหน่วยงานในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสนับสนุนกิจกรรมงานกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ ประสานงานบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า การรับพระราชทานปริญญาบัตร และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาสัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

| ภาพกิจกรรม | No Comments
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รองศาสต…

การเรียนรู้เอกลักษณ์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น

| ภาพกิจกรรม | No Comments
วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นาง…

โครงการสืบสานวัฒนธรรมสู่สากล

| ภาพกิจกรรม | No Comments
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.จตุพ…

วันราชมงคลน้อมเกล้า ๒๕๖๓

| ภาพกิจกรรม | No Comments
วันราชมงคลน้อมเกล้า วันที่ ๑๕ …

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

| ภาพกิจกรรม | No Comments
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะว…

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๕

| ภาพกิจกรรม | No Comments
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวชล…

พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙

| ภาพกิจกรรม | No Comments
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ รองศาสตร…

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

| ภาพกิจกรรม | No Comments
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ รองศาสต…