วันราชมงคลน้อมเกล้า
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานศิลปวัฒนธรรม จัดงานวันราชมลคลน้อมเกล้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชทานนามให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” โดยเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งหมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ จึงถือเอาวันดังกล่าว เป็นวันราชมงคล เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานครบรอบปีที่ ๓๒ ของความเป็นราชมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ โดยผู้แทนนักศึกษา และประธานกล่าวถวายราชสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับชมนิทรรศการ “เกริกเกียรติแห่งชาวชน เกียรติแห่งราชมงคลประกาศไกร” ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
premyupa sookcharoen

Author premyupa sookcharoen

More posts by premyupa sookcharoen