สำนักงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดตั้งขึ้นอาศัยอำนาจตามมาตรา 8 วรรคสาม และวรรคแปด มาตรา 9 วรรคสาม มาตรา -4 และมาตรา 27(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อ 28(4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการแบ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2563 และข้อ 5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จัดตั้งสำนักงานยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดีไม่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมีฐานะเทียบเท่า กอง

หน้าที่สำนักงานยุทธศาสตร์

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศบริหารจัดการสินทรัพย์และรายได้ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรจัดทำแผนและดำเนินการด้านทำนุ(ทะนุ)บำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจด้านทำนุทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บูรณาการด้านงานวิจัย ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของซอฟต์แวร์ ERP Solution Service Innovative Agricultural Services Innovative Health Care Services นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก บริหารจัดการหอพัก บริหารงานฟาร์มให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(1)  งานบริหารงานทั่วไป
        มีภาระหน้าที่รับผิดชอบด้านเลขานุการผู้อำนวยการงานด้านสารบรรณงานการประชุมงานบุคลากรและงานสวัสดิการ และงานติดต่อประสานงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานการจัดทำคำเสนอของบประมาณการเบิกจ่ายงานงบประมาณควบคุมงบประมาณประจำปีการบริหารจัดการด้านพัสดุและการรายงานด้านการเงินพัสดุงบประมาณรายงานประจำปีเว็บไซต์และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผิดชอบงานจัดทำข้อมูลด้านการฝึกอบรม ฝึก อบรม ดูงานและการพัฒนา วิเคราะห์บริหารงานบุคคลและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานรวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(2)  ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
        มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานบริหารงานจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและจัดทำแผนธุรกิจเพื่อหาแหล่งทุนในการดำเนินกิจกรรมหารายได้ จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อหารายได้ งานบริหารสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย การควบคุมการใช้ตราสัญลักษณ์ การอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้การจัดสรรพื้นที่ และการอนุญาตให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการต่างๆเพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย การจัดงานแฟร์ งานวิ่งมาราธอน งานการกุศลต่างๆ เพื่อเป็นรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          (2.1) งานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานบริหารงานจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อหาแหล่งทุนในการดำเนินกิจกรรมหารายได้ จัดทำโครงการต่างๆเพื่อหารายได้ งานบริหารสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย การควบคุมการใช้ตราสัญลักษณ์ การอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้ การจัดสรรพื้นที่และการอนุญาตให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการต่งๆ เพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย การจัดงานแฟร์ งานวิ่งมาราธอนงานการกุศลต่างๆ เพื่อเป็นรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          (2.2) ศูนย์บริหารหอพัก  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานบริหารงานทั่วไปของหอพักนักศึกษา การจัดทำแผนรายรับ รายจ่ายประจำปีของหอพักนักศึกษา จัดทำแฟ้มประวัตินักศึกษาภายในหอพัก ซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต ระบบกล้องวงจรปิด การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด ระบบผ่านเข้าออกภายในหอพักนักศึกษา กุญแจสำรอง และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(3)  สำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
        (3.1) งานศิลปวัฒนธรรม
                  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ จัดทำแผนและดำเนินการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กำกับ ควบคุม ส่งเสริมสนับสนุน ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานการดำเนินงานตามพันธกิจด้านทำนุ(ทะนุ)บำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษา บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการและพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
         (3.2) งานประชาสัมพันธ์
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย บริการวิชาการ งานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ชุมชน โดยผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อมวลชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกิดการรับรู้ เกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดีมีความพึงพอใจ และมีความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยวางแผนการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล นโยบายกระทรวง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ  โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา ประชาชน หรือผู้ใช้บัณฑิตโดยตรงของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป รวมทั้งศึกษา วิจัย สำรวจทัศนคติความพึงพอใจผู้ใช้บริการ จัดเก็บข้อมูลและจัดทำเป็นคลังข้อมูลด้านการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และผลงานของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบ โดยจัดทำเป็นคลังข้อมูลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาสัยฯ ที่สำคัญ อาทิ จัดทำคลังข้อมูลข่าว จัดทำคลังภาพ จัดทำคลังข่าวแจก จัดทำคลังเอกสารเผยแพร่ จัดทำทำเนียบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และทำเนียบสื่อมวลชน ฯลฯ โดยจัดเก็บเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัด ผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัยฯ และนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง สะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำเป็นแฟ้มภาพ แฟ้มข้อมูลสำคัญเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและ
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม  เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          (3.3) งานสื่อสารองค์กร
                    มีภาระหน้าที่รับผิดชอบจัดทำดีวีดี บทสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิตเกียรตินิยม แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต จัดทำป้ายผ้า ป้ายไวนิล ป้ายคัดเอาห์ และป้ายโฟม ประสานงานขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุชุมชน ประสานงาน  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์บนป้ายไฟวิ่งกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในจดหมายข่าวต่างๆ ให้บริการเสียงตามสาย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ผลิตและเผยแพร่แผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ตามกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยฯ
จัดขึ้น เช่น ปณิธาน ปรัขญา วิสัยทัศน์  เบอร์โทรศัพท์เหตุด่วนเหตุร้าย/ฉุกเฉิน ป้ายนิทรรศการงานเกษียณ  ป้ายโลหะ – อักษรโลหะบอกสถานที่อาคารภายในมหาวิทยาลัย และป้ายจราจรของหน่วยงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ส่งเสริมและผลิตงานปั้น-งานหล่อ งานออกแบบตกแต่ง นิทรรศการประกอบบอร์ดภาพ-ข่าว กิจกรรมผู้บริหารฯ ของมหาวิทยาลัยประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทุกแขนงในการเข้าพบผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่กระจายข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานสังสรรค์จัดสัมมนา จัดแถลงข่าว จัดกิจกรรมให้มีการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างสื่อมวลชนกับองค์กรสนับสนุนบริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          (3.4) งานปฏิคมและพิธีการ
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบการจัดพิธีการสำคัญชองมหาวิทยาลัย รวมถึงการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำหน้าที่ด้านปฏิคม และประสานงานการเข้าร่วมงาน รัฐพิธีและพิธีการกับหน่วยงานในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสนับสนุนกิจกรรมงานกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ ประสานงานบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า การรับพระราชทานปริญญาบัตร และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาสัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(4)  ศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วิเคราะห์สภาพปัญหา กำหนดแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประเมินความต้องการกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการในพื้นที่กำหนด Road Map การปฏิบัติงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามความต้องการกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(5)  ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศด้านวิจัย
        (5.1) สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (บ่อทอง)
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานการวิจัย พัฒนางานวิจัย ทางด้านการเกษตร ทางด้านพืชไร่ พืชสวน สัตว์ และประมง รวมถึงการแปรรูปผลิตกรรมการเกษตร การบริการวิชาการให้แก่ชุมชน และสถานประกอบการ ในรูปแบบให้เปล่าและหารายได้ การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตได้จากสถานีวิจัยฯ หรือผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา เป็นสถานที่บริการการฝึกงานสำหรับนักศึกษาสาขาทางด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย และบริการวิจัย การใช้พื้นที่เพื่อการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          (5.2) ศูนย์นวัตกรรมและซอฟต์แวร์
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบการผลิตและพัฒนานวัตกรรม สื่อสนับสนุนการเรียนการสอนพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใข้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ขั้นสูงสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้บริการด้านวิชาการ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ อาทิ ERP Solution Service , Innovative Agricultural Services , Innovative Heatth Care Services และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย