รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

นางสาวงามจิต อินทวงศ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเปรมยุภา สุขเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชนกานต์ จ้อยชู