มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
โดยเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC-HDC ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ผลภักดี รองอธิการบดี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย อัจริยะเมธากร รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ดร.กฤษฎา อนันต์กาล ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ โซ่ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี นายฆณการณ์ ภัณณิพงส์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี

รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น ๑,๒๕๕,๖๙๔.๙๔ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์)

premyupa sookcharoen

Author premyupa sookcharoen

More posts by premyupa sookcharoen