วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี

premyupa sookcharoen

Author premyupa sookcharoen

More posts by premyupa sookcharoen