วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวงามจิต อินทวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมการเรียนรู้เอกลักษณ์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น และวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและบริการ จัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และได้รับเกียรติจากนางสาวพรรัตน์ พีรวงศ์สกุล เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมดังกล่าว เป็นโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักถึงวัฒนธรรมไทย โดยต่อยอดจากการจัดโครงการด้านการให้บริการในอุตสาหกรรมการบิน “ด้านผ้าไทย” ซึ่งในปีงบประมาณนี้อบรมให้นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของอาหารไทย ที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติในการให้บริการบนอุตสาหกรรมการบิน นอกจากนี้มีการอบรมฝึกปฏิบัติ การทำขนมไทย เมนู “ขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด” จากปราชญ์ชาวบ้านโดยนางรำไพร ศรีบุญเรืองและทีมงาน สอนกระบวนการทำขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสดพร้อมเคล็ดลับทุกขั้นตอน

premyupa sookcharoen

Author premyupa sookcharoen

More posts by premyupa sookcharoen